Werken LGOG

Voorraad werken uitgegeven door lgog. Bij speciale gelegenheden verschijnen in de serie Werken LGOG uitgaven over specifieke onderwerpen, waarop leden met korting kunnen intekenen.

Losse edities zijn tegen contante betaling tijdens kantooruren verkrijgbaar bij Bureau LGOG. Nummers laten verzenden is eveneens mogelijk. In dat geval worden er ook verzendkosten verrekend.


LITTERAE RESPONSO DIGNAE; Korrespondenz zwischen Jacobus Kritzraedt SJ und Joannes Bollandus SJ (Werken LGOG 30) De Oorkonden van de Abdij van Thorn 950-1300 (Werken LGOG 29) De Oorkonden van het Klooster Sint-Gerlach te Houthem 1202-1293 (Werken LGOG 28)
Bijzondere Rechtstoestand in Limburg: Een onderzoek naar afwijkende wet- en regelgeving tijdens de negentiende eeuw (Werken LGOG 27) 'Het Leenrecht Vergadert...' Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode (1469-1795) (Werken LGOG 26) Ten definitieven recht doende … Louis Berkvens Amicorum (Werken LGOG 25)
Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht (Werken LGOG 24) Licht op het zonneleen Gronsveld (Werken LGOG 23) Plakkaten, Ordonnanties en Circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798); Plakkatenlijst Overkwartier deel III (Werken LGOG 22)
De dertiende-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint Pieter (Werken LGOG 21) In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (Werken LGOG 20) Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005) (Werken LGOG 19)
Jacobus Kritzraedt (1602-1672): Annales Gangeltenses (Werken LGOG 18) Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo (Werken LGOG 17) "Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen". Rechtshistorische opstellen aangeboden aan Prof. Mr. A.Fl. Gehlen (Werken LGOG 16)
Ontgonnen Verleden. Opstellen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg aangeboden aan Louis Augustus bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag (Werken LGOG 15) Maaslandse Melange. Opstellen over Limburgs verleden (Werken LGOG 14) Munire Ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen' (Werken LGOG 13)
Venlo's Mozaïek. Hoofdstukken uit zeven eeuwen stadsgeschiedenis (Werken LGOG 12) De gouverneurs in de beide Limburgsen 1815-1989 (Werken LGOG 11) Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten (Werken LGOG 10)
Munsters in de Maasgouw (Werken LGOG 9) Campus Liber (Werken LGOG 8) "Van der Nyersen Upwaert" (Werken LGOG 7)
Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria (Werken LGOG 6) De rapporten van de kanton commissarissen (Werken LGOG 5) Miscellanea Trajectensia (Werken LGOG 4)
De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas (Werken LGOG 3) De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839 (Werken LGOG 2) De Decadaire, resp. Maandelijkse Rapporten van de Commissarissen van het Directoire exécutif in het Departement van de Nedermaas 1797-1800 (Werken LGOG 1)