Jos Venner Onderwijsprijs

Achtergrond

Sinds 2017 vindt tweejaarlijks het onderwijssymposium Truuk nao hoes plaats, waarbij de didactisering van thema’s uit de geschiedenis van het gebied dat sinds 1839 de provincie Limburg vormt centraal staat. Een van de doelen van dit symposium is het stimuleren van studenten van Pabo (dNP) en lerarenopleiding (FLOS) om in hun lessen geschiedenis aandacht te besteden aan onderwerpen uit de geschiedenis van Limburg. Dit kan door thema’s uit de Canon van Nederland te ‘vertalen’ naar regionale voorbeelden, thema’s uit de Canon van Limburg te behandelen of in les(sen) zelfgekozen historische ‘Limburgse’ personen, gebeurtenissen, ontwikkelingen en verschijnselen te verwerken. Vanaf 2019 zal aan het symposium een prijs verbonden worden met de naam van Jos Venner, samensteller van de Canon van Limburg en jarenlange pleitbezorger voor de geschiedenis van Limburg.

Opdracht

Aan deelnemers aan het symposium Truuk nao hoes wordt gevraagd om een les te maken voor gebruik in de bovenbouw van het primair of de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het onderwerp van de les moet duidelijk plaatsbaar zijn in een van de Tien Tijdvakken en aanwijsbaar Limburgse geschiedenis bevatten. Limburgs historisch bronnenmateriaal is prominent verwerkt in de ontworpen les. De ontworpen les moet activerend van aard zijn; middels meerdere werkvormen moeten leerlingen actief betrokken worden bij het thema. De les zelf bestrijkt een blokuur van anderhalf tot maximaal twee klokuren. Doel is het enthousiasmeren van leerlingen voor hun eigen, lokale of regionale historie en het duidelijk maken van Limburgse verbanden met de geschiedenis van Nederland, Europa en wellicht zelfs de wereld.

Winnaars

  • 2019: Victor Mostart, Kelly van der Velden, Luuk Buysrogge en Luc van Amerongen met een interactieve lesbeleving over de noormannen in Limburg. Meer lezen