De dertiende-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint Pieter (Werken LGOG 21)

Beschrijving

Werken 21, De dertiende-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint Pieter, werd op 31 maart 2012 gepresenteerd. Het betreft een door prof. dr. P.L. Nève samengestelde en ingeleide bronnenuitgave: alle circa 130 bekende akten die zijn uitgegaan van de schepenen van Maastricht en Sint Pieter tussen 1253 en 1300. De akten bevatten de namen van de schepenen, de partijen, de namen van belendende eigenaren en tal van toponiemen (straatnamen, veldnamen). Ze zijn dus van groot belang voor de topografie van Maastricht, omdat ze de oudste vermeldingen van straten en gebouwen bevatten. Daarnaast bieden ze inzicht in rechtshistorische fenomenen ten aanzien van onroerend goed. De geschiedenis van Maastricht uit de hoge middeleeuwen is voornamelijk aan de hand van deze schepenakten te bestuderen. Ook genealogen kunnen hun voordeel doen met de in de akten genoemde personen.

Enkele oorkonden van de schepenen van Sint Pieter uit 1294 zijn de oudste die in het Middelnederlands zijn geschreven. Alle andere zijn in het Latijn. Met het oog op de toegankelijkheid zijn alle oorkonden tweetalig in twee kolommen gepubliceerd. De linker kolom bevat de originele Latijnse tekst, de rechter een vertaling in het Nederlands.

De oorkonden worden nader ontsloten door een zakenindex en een index op persoons- en plaatsnamen. Aan de bronnenuitgave gaat een uitvoerige inleiding vooraf over de schepenen van Maastricht, over de door hen uitgevaardigde oorkonden en over diverse aspecten van rechten op onroerend goed.

Prijs
Leden: € 25,00 / niet-leden: € 30,00

Auteur

Prof. mr. P.L. Nève

Jaar van uitgave

2012

ISBN-nummer

978-90-71581-00-7

Plaats

Maastricht