"Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen". Rechtshistorische opstellen aangeboden aan Prof. Mr. A.Fl. Gehlen (Werken LGOG 16)

Beschrijving

De bijdragen in deze publicatie gaan over:

 • Signum nominis. Bijdrage tot de typologie van middeleeuwse notaristekens, door Michel Oosterbosch en Dirk van den Auweele
 • Keizer Karel en zijn betekenis voor het notariaat in de XVII Provinciën. Het examen en de admissie van "imperiale" notarissen (1531-1555), door P.P.J.L. van Peteghem
 • Een wegens ambtsmisbruik te Rudolstadt vervolgde notaris (1725), door O. Moorman van Kappen
 • De notarisopleiding in België (19de-20ste-eeuwse), door Fred Stevens
 • De toepassing van de regel 'Moeder maakt geen bastaard' in de interpretatie van een schenkingsakte. De zaak Philips Despieres, alias van der Poorte, contra Jan de Grendele (1580-1587), door J. Monballyu
 • Bezint eer je bemint. De rechtspraak van de Staatse Raad van Brabant inzake eenzijdige verbreking van trouwbeloften, door E.J.M.F.C. Broers
 • "... Want remicteren es princelic"? Enkele opmerkingen over het remissierecht in het Overkwartier van Gelre ten tijde van de Aartshertogen, door A.M.J.A. Berkvens
 • Communicatoir procederen, door B.C.M. Jacobs
 • Vrijheidsrechten in het middeleeuwse Bossche recht, door J.P.A. Coopmans
 • Een "gemeine landtsregierung"voor Gelre en Zutphen? De mislukte pogingen om in het gewest Gelre en Zutphen tot één College van Gedeputeerde Staten te komen, door Frank Keverling Buisman
 • Ambtsvergaderingen in het ambt Montfort. Een onderzoek naar belangenbehartiging en vertegenwoordiging van het platteland, met name in de achttiende eeuw, door G.H.A. Venner
 • De zeventiende en achttiende-eeuwse boeken in de collectie Stas van de Stadsbibliotheek Maastricht, door Gerard-Réné de Groot
 • Benoemingen in Limburg en het recht 1890-1891, T.P.M. Huijs
 • De publicaties van prof. Mr. L.J. van Apeldoorn in de jaren 1940-44, door P.L. Nève
 • Van preuven bij getuygen, door Margariet Moelands

Prijs

Leden: € 10,00 / niet-leden: € 12,50

Auteur

Redactie: dr. A,M.J.A. Berkvens en dr. G.H.A. Venner

Jaar van uitgave

1998

ISBN-nummer

9071581098

Plaats

Maastricht