Leerstoel

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan besloot Koninklijk KLGOG in 1989 een bijzondere leerstoel Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht in te stellen.

De aanleiding van de oprichting van de bijzondere leerstoel werd vormde het bijzondere karakter van de rechtsgeschiedenis van de 'Limburgse' rechtsgeschiedenis, die in belangrijke mate afwijkt van die van de rest van Nederland, o.a. vanwege invloeden vanuit het Heilige Roomse Rijk en vanuit de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden.

Hoogleraren

2018 - heden: met ingang van 15 juni 2018 benoemde het bestuur van het LGOG dr. B. (Bram) van Hoogstraeten tot bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria.

1998 – 2018: van 1 juni 1998 tot en met 16 juni 2018 werd de bijzondere leerstoel bekleed door prof. Dr. A.M.J.A. (Louis) Berkvens. Op 24 september 1999 aanvaardde hij zijn ambt met het uitspreken van zijn inaugurele rede: A propos van de affaire Laurent Timmermans. Enkele beschouwingen over de hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelre en de Zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw. De afscheidsrede van Louis Berkvens op 15 juni 2018 had als titel "Het leenrecht vergadert ...”. Limburgse rechtsgeschiedenis in Euregionaal perspectief.

1989 – 1998: tussen 1989 en 1998 werd de leerstoel bekleed door prof. mr. A.F. Gehlen. Op 30 oktober 1998 hield hij zijn afscheidscollege, getiteld In materie van Appellatiën. Hoger beroep te Maastricht in de 16de-18de eeuw.

Taakomschrijving

De taken van de bijzonder hoogleraar zijn:

  • Het verzorgen van keuzeonderwijs en het stimuleren van onderzoek op het gebied van de Limburgse territoria.
  • Het begeleiden van docenten en promovendi bij het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek op dit terrein.
  • Het onderhouden van contacten met onderzoekers in en buiten de regio die op dit terrein werkzaam zijn, met name in het verband van de Werkgroep Limburgse rechtsgeschiedenis.
  • Het adviseren van de universiteitsbibliotheek ter zake van ontsluiting en collectievorming op het vakgebied van de leerstoel.
  • Het plegen van overleg en het opbouwen van een vruchtbare samenwerking met hoogleraren werkzaam op aanverwante terreinen.

Meer informatie over deze leerstoel vindt u op de website van de Faculty of Law van de Universiteit Maastricht.