Jaarvergadering en lezing Munsterkerk

13 maart 2021

10:30 - 12:00 uur

Online via videobellen

Het bestuur van de Sectie Monumenten nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering van de Sectie op zaterdag 13 maart 2021. Deze vergadering zal vanwege Covid via videobellen plaatsvinden. De Sectie realiseert zich dat dit verre van ideaal is voor velen, maar wil toch graag een mogelijkheid creëren om samen te overleggen. De vergaderstukken krijgt u na aanmelding vooraf per e-mail toegezonden en u kunt hierover vooraf vragen stellen. Ook ontvangt u een duidelijke handleiding voor deelname aan de vergadering. U dient wel te beschikken over een computer, tablet of smartphone met camera en microfoon. Installatie van een programma of app is niet nodig.

Na de vergadering zal Erik Caris een lezing houden over de Munsterkerk. Dit markante rijks monument in Roermond vierde in 2020 het 800-jarig jubileum en was in het excursieprogramma opgenomen. Hopelijk kan deze excursie komend jaar alsnog doorgang vinden. In de aanloop naar het 800-jarig wijdingsjubileum van de Munsterkerk in Roermond in 2020 is door een internationale groep wetenschappers onderzoek verricht naar de geschiedenis van de kerk en de abdij. Dit heeft geleid tot vele nieuwe theorieën en inzichten in de bouwgeschiedenis en architectuur, de gebruikte steensoorten, de steenbewerkingsmethoden, de bouwsculptuur, het praalgraf van graaf Gerard en zijn vrouw, de vroege wandschilderingen, de verering van relieken, de liturgische kalender, de in de kerk aanwezige grafzerken, de toevoegingen door Pierre Cuypers en de sloop van de abdij in 1924. Erik Caris is architectuurhistoricus en redacteur van het boek dat naar aanleiding van al deze onderzoeken is verschenen en zal u langs al deze onderwerpen leiden.

Programma:

 • Vanaf 10:00 uur verbinding maken via de link die u per e-mail krijgt toegezonden
 • 10:30 uur Aanvang jaarvergadering
 • 11:10 uur Korte pauze
 • 11:20 uur Lezing over de Munsterkerk door Erik Caris
 • 12:00 uur Afsluiting

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen vanuit het bestuur
 3. Verslag van de Jaarvergadering van 15 februari 2020 in Meerssen
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris
 5. Financieel Jaarverslag over 2020 van de penningmeester (De drie verslagen ad 3, ad 4 en ad 5 ontvangt u na aanmelding van uw deelname)
 6. Verslag Kascontrolecommissie over het jaar 2020
 7. Decharge van penningmeester en bestuur over het jaar 2020
 8. Benoeming Kascontrolecommissie 2021
 9. Vacature bestuurslid
 10. Jaarprogramma 2021: perspectief op mogelijkheden en ideeën voor compensatie niet doorgaan activiteiten 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Voor een goede organisatie van deze vergadering vragen we u zich op te geven vóór 6 maart 2021. U ontvangt dan voor de vergadering de stukken en de link om aan de bijeenkomst deel te nemen in de e-mail. Dit gaat vergezeld van duidelijke instructies over het video-vergaderen. Graag uw naam c.q. namen én uw woonplaats(en) opgeven in verband met de presentielijst per e-mail aan serve.minis@hotmail.com. Deelname is dit jaar geheel kosteloos. Daar staat tegenover dat als u prijs stelt op een stukje vlaai bij de koffie of een lekkere lunch, u dit zelf dient te verzorgen.

Bij vragen neemt u contact op met:

• Dhr. S. Minis, secretaris tel. 06-39 582 195

• dhr. H. Hermans, penningmeester tel. 06-57 382 430

Het volledige convocaat is hier te lezen.


Vorige activiteit | Volgende activiteit