Algemene Ledenvergadering van de LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond

10 juni 2024

19:00 uur

Het Witte Kerkje Roermond

Entree: gratis

Het bestuur van de LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond roept u allen op voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 10 juni 2024 in Het Witte Kerkje te Roermond. Start ALV 19.00u.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen correspondentie
3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 1 mei 2023
4. Jaarverslag 2023
5. Financiën 2023 + Begroting 2024
6. Bestuursverkiezing:
• De heer Rob Dückers is reglementair aftredend; hij stelt zich herkiesbaar.
• De heer Frank Bouts wordt door het Kringbestuur voorgedragen als voorzitter van de Kring.
7. Programma 2024
8. Rondvraag en sluiting

De onder 3) en 4) genoemde verslagen kunt u hieronder vinden:
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 1 mei 2023
Jaarverslag 2023

Na afloop van de vergadering start om 19.30u de door de Kring georganiseerde lezing van Sander Wassing over Verborgen cultuurhistorische schatten: Eendenkooien in Limburg en de omgeving van Roermond.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit