Een kerstboodschap van de voorzitter

Beste leden van LGOG,

Van 17 december t/m 3 januari is het Bureau van ons Genootschap gesloten. Tijd om tussen de beslommeringen van de feestdagen nog even stil te staan bij het afgelopen jaar en na te denken over de toekomst. 2021 was door de coronapandemie een in alle opzichten bewogen en verwarrende tijd voor onze samenleving. Zekerheden bleken opeens niet meer zo zeker te zijn en verwachtingen brachten niet altijd waarop we gehoopt hadden. In de eerste plaats geldt dat voor degenen die direct door de ziekte werden getroffen, die dierbaren moesten afgeven of zelf met langdurige gevolgen daarvan werden geconfronteerd. Maar aan de algemene maatregelen en beperkingen van overheidswege kon niemand zich onttrekken. Dat geldt ook voor het functioneren van ons Genootschap. Fysieke deelname aan activiteiten van Kringen en Secties was niet of slechts beperkt mogelijk. Onze dank gaat uit naar al die Kring- en Sectiebestuurders die, gegeven de actuele situatie, toch met kunst- en vliegwerk hebben geprobeerd activiteiten te organiseren.

Nood maakt ook vindingrijk. Niet alleen raakten digitale vergaderingen ingeburgerd, ook digitale nieuwsbrieven werden veel gelezen en podcasts beluisterd. Alle begin is moeilijk, maar die vergroting van het publieksbereik langs digitale weg wordt blijvend. Laten we echter hopen dat het daarnaast binnen afzienbare tijd ook weer mogelijk wordt de vertrouwde activiteiten voor de leden op te starten. Want een vereniging is meer dan alleen eenzijdige communicatie, het is ook een ontmoetingsplaats tussen mensen.

Het Genootschap staat ook voor goede en wetenschappelijk verantwoorde bestudering van de Limburgse geschiedenis. Daarom streven we ook vergroting van het bereik van onze publicaties na. Zeker, het drukwerk blijft, maar er wordt tegelijk nagedacht over meer stroomlijning. De met het Genootschap verbonden Stichting Limburgs Oorkondenboek heeft na een periode van stilstand haar activiteiten weer opgepakt. Een punt van zorg was de voortgang van het project ‘herijking van de canon van de geschiedenis van Limburg’ door discussies over de vorm daarvan. Het bestuur heeft echter onlangs besloten hierin in 2022 op eigen kracht en met voortvarendheid in verder te gaan. Onverminderd wil het Genootschap een rol blijven spelen in het netwerk van organisaties die zich inzetten voor beoefening van de Limburgse geschiedenis en het behoud van het erfgoed. Die samenwerking begint ook vruchten af te werpen.

Goede inhoud en aantrekkelijke programma’s zijn ook van levensbelang voor het Genootschap. Want vergrijzing en een daarmee gepaard gaande sluipende daling van het ledental vragen om tegenactie. Daar zal in 2022 op moeten worden ingezet.

Terugblikkend op 2021 moet ook worden stilgestaan bij het Bureau van ons Genootschap. Het was bepaald geen gemakkelijk jaar door onderbezetting en ziekte van medewerkers. Groot is daarom onze waardering voor de inzet van Justine Camps, Henk Boersma en verschillende tijdelijke krachten om, ondanks alle beperkingen, de zaak draaiende te houden en de gebruikelijke service voor onze leden te leveren.

Na meer dan 15 jaar trouwe dienst heeft onze directeur Henk Boersma de wens te kennen gegeven om meer vrije tijd te combineren met ‘andere leuke dingen in het leven’. Per 1 januari legt hij zijn functie neer. Er komt nog een gelegenheid om publiekelijk afscheid te nemen, maar het exacte moment daarvoor valt vanwege de onzekere tijden nog niet te plannen.

Wij zijn blij in de persoon van mevrouw mr. Dory Emming-Essers een goede opvolger te hebben gevonden. Zij zal zich in deze nieuwsbrief zelf voorstellen en wij wensen haar alle succes toe bij haar nieuwe taken. Ter versterking van het team medewerkers wordt in het nieuwe jaar nog een vacature opengesteld. Deze zal t.z.t. in de nieuwsbrief worden opgenomen.

Beste leden. Dit schrijven is geen jaarverslag en ook geen programma voor 2022. Het geeft, zoals al in de aanhef gezegd, misschien aanleiding om eens even stil te staan bij de afgelopen tijd, het heden en de toekomst. Ongeacht de manier waarop u de komende weken beleeft, wens ik u, mede namens het bestuur van het Genootschap en de medewerkers van het Bureau een gezegend Kerstfeest, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en vooral gezond 2022 toe.

mr. dr. Th. J(acques) van Rensch
voorzitter


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem