Gecombineerde Algemene Ledenvergaderingen

Het hoofdbestuur van LGOG nodigt u graag uit voor de Gecombineerde Algemene Ledenvergaderingen op zaterdag 25 september 2021 te Maastricht in het Auditorium van het Bonnefanten.

De inloop zal plaatsvinden van 12:30 - 13:00 uur. Daarna zal het Jaarboek 2020 gepresenteerd en aangeboden worden aan de heer Geert Gabriëls, gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Erfgoed bij de Provincie Limburg. Vervolgens geeft Lou Spronck een voordracht met als titel Limburg en de Groot-Nederlandse gedachte. Twee taal- en letterkundige congressen in Maastricht. Tussen 1849 en 1912 zijn, afwisselend in een Belgische en Nederlandse stad, 32 'Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen' gehouden. Aan de basis van de ontmoetingen lag de Groot-Nederlandse gedachte: de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen. Tweemaal, in 1875 en 1910, congresseerden de heren in Maastricht. Spreker zal ingaan op de bijdragen die door oude en nieuwe Limburgers aan de Congressen geleverd zijn en op de aard en de sfeer van deze meerdaagse evenementen.

Om 13:45 beginnen de Algemene Ledenvergaderingen. We beginnen met de Voorjaarsvergadering en sluiten af met de Najaarsvergadering. Het welkomstwoord wordt gegeven door Lita Wiggers, voorzitter van LGOG Kring Maastricht.

Agenda Voorjaarsvergadering

1. Opening door de voorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch.

2. Mededelingen.

3. Vaststelling notulen ALV-en van 26 september 2020 (Roermond).*

4. Jaarverslag bestuur over 2020 (secretaris).

5. Financiën.

a. Toelichting op de Jaarrekening 2020.*

b. Verslag kascontrole commissie (de heren Stefan Vrancken en Fred Baltus).

c. Decharge van penningmeester en bestuur.

d. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2021.

6. Rondvraag en sluiting.

Agenda Najaarsvergadering

1Opening door de voorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch.

2. Mededelingen.

3. Begroting 2022.*

4. Ontwikkelingen binnen de vereniging.

5. Kort eerbetoon aan Paul Nève, nestor van de Limburgse rechtsgeschiedenis, die op 1 oktober 88 jaar – twee keer ∞ (oneindig) – wordt en dus een speciaal moment beleeft

6. Rondvraag en sluiting.

Er is een beperkte nazit tot 17:15 uur. In verband met de coronaperikelen is deelname alleen mogelijk na voorafgaande aanmelding. Dat kan tot en met vrijdag 17 september door een mail te sturen naar info@lgog.nl. Vanwege het beperkte aantal plaatsen (maximaal 50) is het absoluut noodzakelijk dat iedereen die wil deelnemen aan de vergaderingen zich aanmeldt, ook degenen die denken dat het Bureau wel weet dat ze zullen deelnemen. Bent u na aanmelding alsnog verhinderd dan graag per ommegaande een bericht naar het Bureau zodat de lijst van deelnemers actueel blijft.

De volledige uitnodiging is hier te vinden. Hieronder kunt u de benodigde stukken vinden:


Vorige activiteit | Volgende activiteit