Algemene ledenvergadering Sectie Genealgie 2022

Op zaterdag 12 november 2022 houdt de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hiervoor zijn alle leden van de Sectie Genealogie uitgenodigd.
Tegelijkertijd houdt NGV Zuid-Limburg ook hun ALV, natuurlijk in aparte ruimten.
De ALV en het vervolgprogramma wordt gehouden in het voormalig Kartuizerklooster aan de Swalmerstraat 100, 6041 CZ te Roermond.

Hieronder vindt u het volledige programma van deze middag, inclusief de uitreiking van de Edmond Delhougne Penning door de heer G.J.W. (Geert) Gabriëls, gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed van de provincie Limburg (NL).

Programma 12 november


12:30 uur Ontvangst met koffie en vlaai voor de leden van SG-LGOG en NGV-ZL
13:00 uur Aanvang algemene ledenvergadering in de Refter
14:00 uur Inloop voor de lezing van prof. Maarten Larmuseau over ”Het verbinden van DNA aan diepgewortelde stambomen
14:30 uur
Lezing ”Het verbinden van DNA aan diepgewortelde stambomen” door prof. Maarten Larmuseau.
15:30 uur
Inloop in de kapel, met koffie in de refter, voor de uitreiking van de Edmond Delhougne Penning
16:30 uur
Receptie, felicitaties en gezellig samenzijn

Agenda ALV

 1. Opening door de voorzitter de heer Bert van Laer.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 23 oktober 2021, zie verder in deze nieuwsbrief.
 4. Secretarieel verslag over 2021 door de secretaris de heer Fred Baltus.
 5. Redactioneel verslag LTG 2021 door de hoofd- en eindredacteur de heer Jan Hanssen.
 6. Financieel verslag over 2021 door de penningmeester de heer Kees Hessels.
 7. Begroting 2023.
 8. Verslag van de kascontrolecommissie over 2021.
 9. Contributie. Voorgesteld om deze te handhaven op € 25,- voor LGOG leden en € 30,- voor abonnees.
 10. Benoeming kascontrolecommissie.
 11. Verkiezing bestuursleden:
  - Bestuursperiode van de voorzitter Bert van Laer is in 2021 verlengd. Voorgesteld wordt deze periode verder te verlengen tot de ALV in 2023.
  - Vice-voorzitter Arno Coopmans treedt af en is niet herkiesbaar; vacature.
  - Aftredend is de secretaris Fred Baltus en is herkiesbaar.
  - Aftredend is de penningmeester Kees Hessels en is herkiesbaar.

  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld worden bij de secretaris tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie.
 12. Activiteiten seizoen 2022 en 2023:
  - Ledenactiviteiten samen met de Kringen, NGV-ZL en Familiekunde Vlaanderen afd. Limburg.
  - Genealogiedag Limburg op zaterdag 7 of 14 oktober 2023 te Maastricht.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting


Het convocaat is hier te lezen

Wil je de notulen van de ALV 2021 en nog meer over het programma weten? Kijk dan in de nieuwsbrief!


Vorige activiteit | Volgende activiteit