Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 1 april organiseert het hoofdbestuur van LGOG de Algemene Ledenvergadering. U bent van harte welkom in de Biesenhof te Geleen. Het bestuur van Kring de Westelijke Mijnstreek zal mede als gastheer optreden. De agenda voor de vergadering treft u hier beneden aan. Hier kunt u het verslag van de ALV op 8 oktober in Milsbeek vinden. Het jaarverslag en jaarrekening 2022 volgen nog.

Programma ALV

 • 12:30 uur: Inloop met koffie en vlaai
 • 13:00 uur: Algemene Ledenvergadering
 • 14:00 uur: Lezing Paul Mennens "Met de Duitse Orde op weg naar Sint-Jansgeleen"
 • 14:45 uur: Klaarmaken voor de wandeling
 • 15:00 uur: Vertrek wandeling vanuit de Biesenhof naar Sint-Jansgeleen
 • 16:15 uur: Nazit
 • 17:00 uur: Formele afsluiting voorzitter Hoofdbestuur, Jacques van Rensch

Deze gelegenheid zal gebruikt worden voor het uitreiken van erelidmaatschappen.

Agenda

 • 1. Opening door de voorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch
 • 2. Mededelingen
 • 3. Vaststelling notulen ALV 8 oktober 2022 te Milsbeek
 • 4. Eerbetoon
  Het bestuur heeft besloten het erelidmaatschap toe te kennen aan Gouverneur Jos Lantmeeters van Belgisch Limburg.
 • 5. Jaarverslag bestuur over 2022 (secretaris)
 • 6. Financiën
  a. Toelichting op de Jaarrekening 2022
  b. Verslag kascontrole commissie (Fred Baltus en Henk Clevers)
  c. Decharge van penningmeester en bestuur
  d. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2023
 • 7. Ontwikkelingen binnen de vereniging
 • 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend is de heer drs. A.M.P.P. Janssen, secretaris van het Genootschap. Hij stelt zich herkiesbaar.
  Aftredend is mevrouw I.J.G.G. Buchem, bestuurslid. Zij is niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt verder voor in openstaande vacatures te benoemen:
  -Mevrouw dr. Monique Dickhaut. Mevrouw Dickhaut is kunsthistoricus, was directeur van het Museum aan het Vrijthof en is secretaris van de redactie van de Publications.
  -Mevrouw Anja Neskens MA. Mevrouw Neskens is archeoloog, werkte als stadsarcheoloog in Maaseik, was projectleider bij het Limburgs Museum en is thans projectleider van de Via Belgica.
  Het staat leden vrij op grond van artikel 9 lid 3 en lid 4 van de Statuten en artikel 43 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement andere kandidaten voor te dragen.
 • 9. Rondvraag en sluiting

Praktische informatie

U kunt zich via deze link aanmelden tot en met donderdag 23 maart.


Vorige activiteit | Volgende activiteit