Tongeren (Maaslandse Monografieën 29)

Beschrijving

De geschiedenis van België's oudste stad, Tongeren, - Atuatuca Tüngrensis - kent een periode, lopende van het einde van de Romeinse tijd tot in de vroege Middeleeuwen, waarover maar heel weinig bekend is. Deze omstandigheid heeft ertoe geleid, dat men ging aannemen, dat de stad totaal verwoest is geweest en woonoord voor wolven was geworden en eerst veel later opnieuw bewoond werd.

Daartegenover stond de mening, dat er wèl van voortzetting van de bewoning - zij het in bescheiden omvang - sprake is. De auteur verzamelt de schaarse gegevens betreffende deze bewoning en onderwerpt ze aan een andere beschouwing en interpretatie. Daaraan knoopt hij een overzicht van de topografische evolutie van Tongeren in de vroege Middeleeuwen vast, die voor een deel op de voorafgaande bewoning blijkt te berusten en waarin de vóór-stedelijke kern van Tongeren een belangrijke rol speelt. Daarop volgt in een derde gedeelte van dit boek een schets van de positie van de bisschoppen van Luik in de stad Tongeren, alsmede van de kerkelijke en stedelijke instellingen in de 12e en 13e eeuw. De topografische ontwikkeling wordt uitvoerig beschreven en verduidelijkt door schetsen en kaarten.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Henry Baillien

Jaar van uitgave

1979

ISBN-nummer

90-232-1671-7 geb.

Plaats

Assen