Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn ±800-1288 (Maaslandse Monografieën 28)

Beschrijving

In dit boek is een poging ondernomen om een overzicht te geven van de geschiedenis van het veelal als „Nederrijn" aangeduide noordelijke deel van het gebied tussen Rijn en Maas. Dit noordelijke Eifelrand langs de lijn Keulen-Aken-Maastricht de basis vormt. De auteur heeft zich in zijn overzicht beperkt tot de periode van circa 800 tot 1288 (Slag bij Woeringen). In de geschiedenis van dat tijdvak speelt de aartsbisschop van Keulen, die in verreweg het grootste deel van deze streken de geestelijk en in een groot deel ervan daarnaast ook de wereldlijke macht uitoefende, de belangrijkste rol, mede omdat hij een aanzienlijke positie in het Duitse Rijk inneemt. In toenemende mate moet hij niet alleen rekening houden met de machtige stad Keulen, maar ook met de graven van Gulik, Kleef, Gelre en Berg.

Beschreven wordt hoe deze tegenstellingen, waarin ook de politiek van het Duitse Rijk betrokken is, zich ontwikkelen en onder meer leiden tot machtsvorming van voornoemde graven in de territoria wier namen zij dragen.

Voor de kennis van de geschiedenis van de Limburgse streken, die voor een groot deel tot het graafschap Gelre behoorden, zijn de gebeurtenissen, die met deze machtsvorming samenhangen, van groot belang. Zij tonen onder meer dat, en hoe deze streek deel hadden in de geschiedenis van de „Nederrijn".

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Prof. Dr. W. Jappe Alberts

Jaar van uitgave

1979

ISBN-nummer

90-232-1669-5 geb.

Plaats

Assen