Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw (Maaslandse Monografieën 1)

Beschrijving

Maastricht stond op het eind van de achttiende eeuw voor een keerpunt in zijn geschiedenis. Het zag de afbraak van het Ancien Régime en de vestiging van een nieuwe orde, waardoor de politieke, sociale en kerkelijke verhoudingen grondig werden gewijzigd. Deze structurele veranderingen vormden een rechtstreekse uitdaging voor de bewoners van de stad en het omringende platteland, dat toen in Maastricht zijn bestuurszetel kreeg.

Het gedragspatroon van de verlichte burgers van de stad was onder de geschetste omstandigheden bijzonder opvallend te noemen. Vermeldenswaard is ook, dat een aantal Maastrichtse geestelijken zich neerlegde bij de eisen, die door een de Kerk vijandig gezinde Franse overheid werden gesteld. De „openheid" van Maastricht vormde wel een fel contrast met de „geslotenheid" van de voormalige Oostenrijkse gebieden en de Nederlandstalige plattelandsgemeenten, die vroeger onder Prins-bisdom Luik ressorteerden. Op grond van een minutieuze beschouwing van de culturele sfeer van Maastricht tijdens het Ancien Régime en de tot in deze stad doorwerkende Franse en Duitse invloedssferen, zomede vanuit de verhouding tussen Kerk en Staat gedurende deze periode, komt de auteur tot een alleszins steekhoudende verklaring van deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Hij besteedde daarbij eveneens bijzondere aandacht aan de grote spanningen, die zich vóór de komst van de Fransen tussen de Luikse en de Brabantse burgers voordeden.

Een boeiend boek, dat bepaald niet alleen voor de vak-historicus is geschreven!

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. M. G. Spiertz

Jaar van uitgave

1964

Plaats

Assen