Het land van Montfort (Maaslandse Monografieën 6)

Beschrijving

Dit boek geeft een uitvoerige beschrijving en analyse van de sociaal-economische structuur van het gebied tussen Maas en Roer in de periode vanaf de Vrede van Munster - toen de Prins van Oranje de Heerlijkheid Montfort in het openbaar werden verkocht. Het boek vangt aan met een beschrijving van het landschap, welke beschrijving vooral op kaartenmateriaal is gebaseerd. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de bevolkingsstructuur aan de hand van velerlei tellingen nagegaan. Onder deze tellingen nemen vooral de lijsten van de hoofdelijke belasting uit de 18e eeuw en tellingen uit de Franste tijd een voorname plaats in.

Ter verkrijging van een inzicht in het maatschappelijke en economische leven van die tijd, worden ook de gebeurtenissen op staatkundig en politiek terrein voor zover het Land van Montfort daar bij was betrokken, alsmede de structuur van de Heerlijkheid, zoals deze in de tweede helft van de 17e en in de 18e eeuw functioneerde, door de auteur aan een nadere analyse onderworpen.

Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de woeste gronden, die in de agrarische economie van het gebied een belangrijke plaats hebben ingenomen. Naast de woeste gronden van het domeinbezit bestonden er gemene woeste gronden met een geheel eigen juridische structuur. Dit waren de z.g. 'gemeynten', voor het gebruik waarvan nauw omschreven regels golden. In het laatste hoofdstuk over akkerbouw en veeteelt behandelt de auteur de bijna exclusief agrarische economie van het gebied. Veel gegevens hierover werden verkregen uit akten van de domeinadministratie en andere bestuurlijke en fiscale bescheiden.

Talrijke kaarten, diagrammen en grafieken illustreren de tekst van dit interessante werk, dat een belangrijke aanvulling betekent voor de geschiedschrijving van Limburg.

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Dr. E. Roebroeck

Jaar van uitgave

1967

Plaats

Assen