Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 (Maaslandse Monografieën 4)

Beschrijving

Limburg was in vroeger eeuwen een bijna volledig plattelandsgewest. Het is daarom onmogelijk de Limburgse geschiedenis te verstaan zonder aandacht te besteden aan haar meest wezenlijk element: de landbouw. Het feit dat dit aspect van Limburgse - en daarmee van de Nederlandse - sociale en economische geschiedenis nog niet eerder in een afgeronde publikatie werd belicht, blek dan ook steeds meer als een lacune te worden gevoeld.

In deze waardevolle poging tot een eerste synthese wordt - door een drietal auteurs - de periode behandeld vanaf de agrarische vernieuwingen in het midden der achttiende eeuw tot aan de opkomst van de moderne landbouworganisaties. Hierbij komen een aantal sociaal-economische kernproblemen aan de orde en wordt tevens uitvoerig ingegaan op de levensomstandigheden op het Limburgse platteland.

Achtereenvolgens is bijzonder aandacht besteed aan de hervormingspogingen tijdens de Franse tijd - in welke periode de landbouwvernieuwing algemeen werd - aan de malaise in de eerste helft van de negentiende eeuw en voorts aan de enigszins verbeterde perspectieven voor de landbouw na 1850. De landbouwcrisis rond 1880 stelde duidelijk de tekorten van de agrarische structuur in het licht. De ommekeer, die hierop volgde, leidde tot de landbouw van de moderne tijd.

Een boek, dat als een belangrijke bijdrage tot de sociale en economische geschiedenis van Nederland moet worden beschouwd en een waardevol, schier onmisbaar, document voor hen, die zich voor de geschiedenis der Limburgse gewesten interesseren!

Voor meer informatie, zie http://www.shclimburg.nl/maasl...

Hier vindt u tevens een overzicht van alle edities van de Maaslandse Monografieën én kunt u edities bestellen.

Auteur

Drs. J.F.R. Philips, Drs. J.C.G.M. Jansen, Drs. Th.J.A.H. Claessens

Jaar van uitgave

1965

Plaats

Assen