Ledenvergadering en lezing ‘Venlo, stad met een boeiende geschiedenis’ door Gerard Driessen

20 maart 2023

19:00 uur

Auditorium Venrays Museum, Mgr. Goumansplein 1, 5801 CZ Venray

Entree: leden gratis; niet-leden €5,-

Op maandag 20 maart organiseert Kring Venray haar ledenvergadering en de lezing 'Venlo, stad met een boeiende geschiedenis'.

De agenda voor de ledenvergadering:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering op 30 mei 2022.
4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2022.
5. Het financiële verslag over 2022 en de begroting voor 2023.
6. Het verslag van de kascontrolecommissie over de jaarstukken van 2022.
7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor de jaarstukken van 2023.
8. Bestuurssamenstelling:
-Aftredend en herkiesbaar is Ernest Raedts. Ernest heeft echter kenbaar gemaakt geen volledige termijn meer te willen aanblijven. Het bestuur verzoekt de
ledenvergadering Ernest Raedts te herbenoemen. Eventuele tegenkandidaten kunnen door tenminste tien leden en voor aanvang van de vergadering bij de
secretaris van de Kring worden voorgedragen. In dat geval zal een verkiezing plaatsvinden.
-Vacatures.
9. Rondvraag en sluiting.

Na de ledenvergadering volgt een korte pauze. Om 19.45 uur zal de bijeenkomst worden voortgezet met een lezing getiteld ‘Venlo, stad met een boeiende geschiedenis’. Spreker is Gerard Driessen.

In aansluiting op de lezing organiseert LGOG Kring Venray een stadswandeling in Venlo, waarschijnlijk op 15 april a.s. Nadere informatie over deze wandeling komt binnenkort beschikbaar.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit