Algemene ledenvergadering Sectie Genealogie

Op deze zaterdag wordt de ALV van de sectie Genealogie gehouden. Voorafgaand aan de ALV is er een Genealogische Markt.

Opgelet! De ALV start om 13:45. Ontvangst is vanaf 13:30!

13.30 uur Aanvang ALV

 1. Opening door de voorzitter de heer Bert van Laer.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 11 november 2022, zie nieuwsbrief jaargang 13 nummer 1.
 4. Secretarieel verslag over 2022 door de secretaris de heer Fred Baltus. (zie jaarboek 2022, blz. 283)
 5. Redactioneel verslag LTG 2022 door de hoofd- en eindredacteur de heer Jan Hanssen. (zie jaarboek 2022, blz. 284)
 6. Financieel verslag over 2022 door de penningmeester de heer Kees Hessels.
 7. Begroting 2023.
 8. Verslag van de kascontrolecommissie (betreft jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022).
 9. Contributie. Voorgesteld om deze te handhaven op € 25,- voor LGOG leden en € 30,- voor abonnees.
 10. Benoeming kascontrolecommissie.
 11. Verkiezing bestuursleden:
  • Bestuursperiode van de voorzitter Bert van Laer is al enkele verlengd. Voorgesteld wordt deze periode verder te verlengen tot de ALV in 2024.
  • Aftredend als bestuurslid is de hoofdredacteur LTG Jan Hanssen en is herkiesbaar.
  • Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld worden bij de secretaris tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie.
 12. Activiteiten seizoen 2023:
  • Genealogische Markt op 14 oktober 2023 (samen met Erfgoedhuis Weert, Kring Weert LGOG)
  • Lezing op 30 november 2023 te Lanaken door Prof Maarten Larmuseau: Actuele ontwikkelingen op het gebied van DNA en Genealogie
  • Ledenactiviteiten samen met de Kringen, NGV-ZL en Familiekunde Vlaanderen afd. Limburg.
  • Genealogiedag Limburg in oktober 2024 te Maastricht.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Om 15:00 start een wandeling vanaf de Oelemarkt.

Hier staat het convocaat.


Vorige activiteit | Volgende activiteit