Algemene Ledenvergadering Kring Parkstad Limburg

Geachte leden van de Kring Parkstad Limburg,

Graag nodigen wij U uit voor de algemene ledenvergadering.

De op de vergadering betrekking hebbende stukken zijn op hoofdbureau van LGOG op te vragen. Op de jaarvergadering zullen voor degene die geen internetverbinding hebben een klein aantal bescheiden op papier klaar liggen.Bij binnenkomst van de zaal dient U de presentatielijst in te vullen en te ondertekenen.

Aansluitend zal professor Frank Pohle een lezing geven over de Troon van Karel de Grote. Deze lezing is ook voor overige belangstellenden toegankelijk
.

Agenda jaarvergadering 2023

 1. 1. Opening en mededelingen vanuit het bestuur
 2. 2. Vaststellen van het Jaarverslag 2022
 3. 3. Financiële stand van zaken 2022. Verslag van de kascommissie
 4. 4. Wel of geen kascommissie in de nieuwe financiële structuur?
 5. 5. Samenstelling bestuur:
  Aftredend is M. van der Weerden-Brouns en J. Martens

Nieuwe taakverdeling bestuur
Het staat leden vrij op grond van art. 8 lid 3 van de Statuten kandidaten voor te dragen.

 1. 6. Jubilarissen
 2. 7. Jaarprogramma 2024
 3. 8. Rondvraag
 4. 9. Sluiting

Het is gewenst dat u zich van te voren aanmeldt via mwvdweerden@ziggo.nl
De uitnodiging kunt u hier in pdf vinden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jody Martens, secretaris


Vorige activiteit | Volgende activiteit