Algemene ledenvergadering Sectie Genealogie

16 Juni 2018

14:00 uur

Erfgoedhuis Weert, Wilhelminasingel 250, 6001 GV

De ALV vindt plaats in het Erfgoedhuis, Wilhelminasingel 250, (6001 GV) te Weert, tel: 0495 575477. De ontvangst is vanaf 14:00 uur in de Jan Peeterszaal. De ALV begint om 14:30 uur.

Agenda algemene ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter dhr. Bert van Laer.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 27 mei 2017 (zie Nieuwsbrief Jaargang 8 nr. 1)
 4. Secretarieel verslag over 2017 door secretaris de heer Fred Baltus.
 5. Financieel verslag over 2017 door penningmeester de heer Kees Hessels en begroting 2018.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie.Redactioneel verslag LTG over 2017 door hoofd- en eindredacteur de heer Funs Patelski
 7. Verkiezing bestuursleden.
  Statutair is aftredend de voorzitter Bert van Laer. In verband met de continuïteit binnen het bestuur wordt de periode van de voorzitter wederom met 1 jaar verlengd. De heer Arno Coopmans is bereid om een nieuwe bestuursperiode te starten en het bestuur stelt hem bij deze kandidaat. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld worden bij de secretaris tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie.
 8. Contributie.
 9. Benoeming kascontrolecommissie.
 10. Activiteiten seizoen 2018-2019.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting


Vorige activiteit | Volgende activiteit